Food & Feed Noordoost-Brabant

Contactgegevens
Adres: 
Mountbattenweg 19
Postcode: 
5466 AX
Plaats: 
Veghel
Contactpersoon: 
dhr. J. van Asten
Telefoonnr: 
0413-321578
E-mailadres: 
info@food-feed.nl

 
Food & Feed Noordoost-Brabant spant zich in om voldoende arbeidspotentieel beschikbaar te hebben en te houden in het voor de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie uiterst belangrijke gebied Noordoost- Brabant.  Aanleiding voor dit initiatief is o.a. het groeiend tekort aan medewerkers in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Het initiatief is genomen door een aantal ondernemers binnen de Food- en Feedsector in onze regio. Food & Feed Noordoost-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door de 5-sterrenregio Noordoost-Brabant en vergroot de aantrekkelijkheid van de sector en werkt samen met o.a. overheid en onderwijs aan een regionaal herkenbaar netwerk met voldoende instroom richting bedrijven.
 
De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van: 
-       Imagoverbetering: imagoverbetering van de Food & Feedsector willen wij bereiken door kinderen, jong volwassenen, ouders van kinderen en al het overige arbeidspotentieel in de regio te laten kennismaken met de Food & Feedbedrijven in de regio. Dit gebeurt o.a. door middel van interventies in het onderwijsaanbod, open dagen, bijeenkomsten, nieuwsbrieven, mailings, projecten en deze website. Aan potentiële studenten en werknemers willen we laten zien hoe veelzijdig de Food & Feedsector is en hoe aantrekkelijk een baan in deze branches kan zijn. Potentiële nieuwe bedrijven willen we laten zien hoe aantrekkelijk de regio Noordoost-Brabant is als locatie voor ondernemers uit de Food & Feedsector;
-       Verbeterde afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt: afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt vindt plaats door het onderwijsaanbod af te stemmen op en kennis te laten maken met de regionale bedrijvigheid en hiervoor geschikte lespakketten aan te bieden. Daarnaast zal het onderwijs- en opleidingsaanbod afgestemd worden op de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Om de Food & Feedsector nu en in de toekomst van gekwalificeerd personeel te blijven voorzien, spant de Stichting Foodregio zich in om jongeren te interesseren voor deze bedrijfstakken. Daarbij werken we samen met onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling en promotie van Food & Feedopleidingen. Zo bevorderen we samen het aanbod en de kwaliteit van toekomstige werknemers in deze sectoren;
-       Netwerkvorming: het opbouwen van een netwerk heeft meerdere aspecten in zich. Zo kunnen de Food & Feedbedrijven onderling informatie uitwisselen en van elkaar leren. Daarnaast zullen ook verbanden gelegd worden met andere mogelijk partners in de Food & Feedketen, zowel binnen de regio Noordoost-Brabant als met andere regionaal en/of landelijk opererende netwerken die zich inspannen voor Food & Feedbedrijven.
 
Uitgaande van de gezamenlijke opgave richting 2016, zal onderlinge kennisdeling de basis zijn om te komen tot gezamenlijk invulling van onderstaande vacatures/behoeften:
-       700 (proces)operators
-       700 productiemedewerkers
-       150 specialisten (kwaliteitsmedewerkers, trendwatchers, voedingsmiddelentechnologen, etc.)
-       100 (productie)koks
-       500 ondersteunend personeel (logistiek, distributie, administratief, etc.).
 
Actuele zaken
Onderstaand een greep uit de zaken waarmee Food & Feed zich op dit moment bezighoudt:
-       Samenwerking uitzendbureaus: samen met uitzendbureaus Otter Westelaken, Tempo Team en Hobij zijn wij een dienstverleningsconcept aan het ontwikkelen  voor lidbedrijven ten behoeve van behoud en instroom van werkgelegenheid. Dit concept gaat uit van de volgende activiteiten:
o    Arbeidspool: flexcentrum, vacature/kandidatenwebsite voor leden Food & Feed, instroombevordering allochtonen/45+-ers;
o    Opleiden: E-learning (korte inwerkmodules m.b.t. Foodsector), BBL-trajecten (bijvoorbeeld voor operators), vakgerichte opleidingen;
o    Imago: inzet “flex-attraction scan”, presentaties scholieren, etc. 
-       Actuele arbeidsmarktinformatie: in samenwerking met UWV Werkbedrijf wordt onderstaand actuele arbeidsmarktinformatie weergegeven, gericht op de regio Noordoost-Brabant. Deze arbeidsmarktinformatie kan bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen helpen bij het maken van de juiste keuzes en bij het inspelen op toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen;
-       Praktijkgerichte cases in het onderwijs: om leerlingen en docenten op een goede, educatieve en praktijkgerichte manier kennis te laten maken met de diversiteit van bedrijven in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in de regio Noordoost-Brabant, is hiervoor een concept ontwikkeld. Bedrijven bedenken/formuleren praktijkcases die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden binnen het bedrijf. Leerlingen krijgen deze praktijkcases tijdens reguliere lessen voorgelegd. Leerlingen gaan in groepen van 3-4 personen samenwerken en werken binnen een maand het volgende uit:
o    analyse van het bedrijf op basis van publicaties, website, internet, etc. met aandacht voor product, markt, klanten, core-business, etc.
o    analyse van de praktijkcase
o    oplossing(en) voor de praktijkcase
o    verwerken van de oplossingen in een presentatie
Als dit is gebeurd gaan de leerlingen bij het betreffende bedrijf langs en krijgen daar een presentatie en rondleiding van de casehouder. vervolgens presenteren de leerlingen in groepsverband hun oplossing op de praktijkcase. De casehouder geeft daar vervolgens zijn/haar feedback op.
Op deze manier leren leerlingen, docenten en bedrijfsleven elkaar op een eenvoudige en leerzame manier beter kennen en wordt praktijk en theorie dichter bij elkaar gebracht;
-       Imagocampagne: door middel van een uitgebreid imagopakket met diverse communicatie-items wordt de Food & Feed-sector gepromoot richting leerlingen, docenten, werkzoekenden en overige geinteresseerden. Deze campagne biedt een uitgebreid scale aan mogelijkheden om bedrijven, opleidingen, vacatures en stageplaatsen kenbaar te maken aan een zeer uitgebreid publiek. Voor deze vernieuwende campagne wordt o.a. gebruik gemaakt van QR-codes. Een aantal aspecten uit de imagocampagne betreffen: posters, rolbanners, slideshow met beelden en informatiezuilen. Zaken kunnen al dan niet gepersonificeerd worden
-       Nieuwe website: door middel van de vernieuwde, interactieve website www.food-feed.nl wordt gericht aandacht geschonken aan de aantrekkelijkheid van werken in de voedingsmiddelensector. Dit wordt ondersteund door een actueel opleidingsaanbod, stage- en vacatureplaatsen en openstaande vacatures;
-       Stars4Food: Op maandag 26 september is het opleidingstraject Stars4Food van start gegaan, een initiatief van Food & Feed Noordoost-Brabant. Hierbij kunnen 21 deelnemers een kortdurende opleiding volgen met baangarantie vanuit diverse bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. De deelnemers komen van drie sociale diensten: Optimisd (de gemeentes Veghel, Schijndel, St.-Michielsgestel en Bernheze), Gemeente Uden en Gemeente Oss.
Voor het opleidingstraject Stars4Food wordt samengewerkt met ondernemers (FrieslandCampina DMV, Sligro, Hutten Catering, Dalco Food, Vion Food, Peka Kroef en Bacu), onderwijs (AOC Helicon en ROC de Leijgraaf) en overheden (sociale diensten van de genoemde gemeenten en UWV WERKbedrijf). Samen geven zij vorm aan de inhoud van dit leer/werk traject, waarbij de deelnemers - na een scholingstraject van ruim 3 maanden - gegarandeerd een baan  wordt aangeboden bij een van de deelnemende bedrijven. Tijdens de leerperiode kunnen (deel)certificaten behaald worden op het gebied van o.a. procestechniek, veiligheid, hygiëne en voedselproductie.
Begin januari 2012 zullen de deelnemers daadwerkelijk aan het werk gaan en weer volledig worden opgenomen in het arbeidsproces. Wij kijken terug op een succesvolle start van een project dat ongetwijfeld een goede afloop gaat krijgen en waarvoor vele partijen zich inspannen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen.  

Share

Netwerk