Algemeen

De Stichting Foodregio Uden-Veghel-Schijndel e.o. spant zich in om voldoende arbeidspotentieel beschikbaar te hebben en te houden in het voor de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie uiterst belangrijke gebied Noordoost- Brabant.  Aanleiding voor dit initiatief - dat onder de projectnaam "Food & Feed Noordoost-Brabant" loopt - is o.a. het groeiend tekort aan medewerkers in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Het initiatief is genomen door een aantal ondernemers binnen de Food- en Feedsector in onze regio. Men wil de aantrekkelijkheid van de sector vergroten en samen met o.a. overheid en onderwijs werken aan een regionaal herkenbaar netwerk met voldoende instroom richting bedrijven. dit wordt bewerkstelligd door middel van de volgende subdoelstellingen:

  • Imagoverbetering van de Food & Feedsector willen wij bereiken door kinderen, jong volwassenen, ouders van kinderen en al het overige arbeidspotentieel in de regio te laten kennismaken met de Food & Feedbedrijven in de regio. Dit gebeurt o.a. door middel van interventies in het onderwijsaanbod, open dagen, bijeenkomsten, nieuwsbrieven, mailings, projecten en deze website. Aan potentiële studenten en werknemers willen we laten zien hoe veelzijdig de Food & Feedsector is en hoe aantrekkelijk een baan in deze branches kan zijn. Potentiële nieuwe bedrijven willen we laten zien hoe aantrekkelijk de regio Noordoost-Brabant is als locatie voor ondernemers uit de Food & Feedsector;
  • Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt vindt plaats door het onderwijsaanbod af te stemmen op en kennis te laten maken met de regionale bedrijvigheid en hiervoor geschikte lespakketten aan te bieden. Daarnaast zal het onderwijs- en opleidingsaanbod afgestemd worden op de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Om de Food & Feedsector nu en in de toekomst van gekwalificeerd personeel te blijven voorzien, spant de Stichting Foodregio zich in om jongeren te interesseren voor deze bedrijfstakken. Daarbij werken we samen met onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling en promotie van Food & Feedopleidingen. Zo bevorderen we samen het aanbod en de kwaliteit van toekomstige werknemers in deze sectoren;
  • Het opbouwen van een netwerk heeft meerdere aspecten in zich. Zo kunnen de Food & Feedbedrijven onderling informatie uitwisselen en van elkaar leren. Daarnaast zullen ook verbanden gelegd worden met andere mogelijk partners in de Food & Feedketen, zowel binnen de regio Noordoost-Brabant als met andere regionaal en/of landelijk opererende netwerken die zich inspannen voor Food & Feedbedrijven.

 

 

Share